Blog

Premia kogeneracyjna będzie wynosiła ponad 2 miliardy zł.

Prezes URE ogłosił aukcję dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW. Premia kogeneracyjna będzie wynosiła ponad 2 miliardy zł. Aukcja odbędzie się między 22 a 24 czerwca.

W aukcji zostanie zaoferowanych 18 TWh energii elektrycznej, czyli całość energii przewidziana w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 października 2020 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2021. Wartość premii kogeneracyjnej wynosi ponad 2 miliardy zł.

 

Aukcja dla zmodernizowanych jednostek kogeneracji

Ogłoszenie o aukcji dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE.

Aukcja jest przeznaczona dla nowych lub znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o zainstalowanej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50, które uzyskały decyzje o dopuszczeniu do udziału w aukcji (na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji).

Aukcja na premię kogeneracyjną będzie trwała 3 dni robocze

Sesja aukcji ACHP/1/2021 potrwa 3 dni robocze. Jej otwarcie nastąpi 22 czerwca o godzinie 8:15, a zamknięcie 24 czerwca o godzinie 16:15. Zgodnie z regulaminem aukcji zatwierdzonym przez Ministra Energii w listopadzie 2019 roku aukcja zostanie przeprowadzona w formie pisemnej, w postaci papierowej. Oferty należy dostarczyć na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ACHP/1/2021”.

Na stronie URE dostępne są także formularze ofert wraz z poradnikiem, jak prawidłowo wypełnić ofertę do aukcji, który zawiera istotne dla uczestników aukcji informacje.

Inwestor może przedstawić więcej niż jedną ofertę

Każdy z inwestorów może w danej aukcji przedstawić więcej niż jedną ofertę, o ile dotyczą one różnych jednostek kogeneracji. Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej (tj. dopłaty do sprzedawanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji) i których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji oraz 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami.