Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu, czyli priorytetowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej, który miał trwać wyłącznie do 16 grudnia 2022 roku, został przedłużony o kolejnych kilka miesięcy. Oznacza to więc, że inwestorzy wciąż mają szansę na skorzystanie z oferowanego w ramach niego wsparcia. Prezentujemy wobec tego szczegóły tego programu i wskazujemy nowy końcowy termin naboru wniosków.

Czym jest program Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu i jakich inwestycji dotyczy?

Program Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu jest programem priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego głównym celem jest natomiast promowanie wykorzystywania i inwestowania w wysokosprawną kogenerację przez branżę przemysłową. Ma on przyczynić się do osiągnięcia celów ramowych związanych z klimatem i energetyką określonych na poziomie krajowym oraz celów długoterminowych określonych w Porozumieniu Paryskim. W związku z tym skorzystać z niego mogą przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem energii o zainstalowanej mocy cieplnej lub elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW.

Inwestycje, które mogą zostać dofinansowane w ramach tego programu to natomiast:

  • inwestycje związane z budową, a także przebudową jednostek wytwórczych o łącznej zainstalowanej mocy powyżej 10 MW, które pracują w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, wykorzystujące do produkcji ciepło odpadowe, energię z odnawialnych źródeł oraz paliwa gazowe, mieszanki gazów czy też wodór,
  • elementy uzupełniające omówioną powyżej inwestycje takie jak przyłącze do sieci beneficjenta projektu, magazyn energii, który będzie zintegrowany z jednostką wytwórczą.

Dofinansowanie nie będzie natomiast udzielane w przypadku instalacji, z których ponad 30% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji będzie wprowadzanego do publicznej sieci ciepłowniczej, a także tych bazujących na współspalaniu paliw stałych kopalnych.

Do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

Nabór wniosków do programu Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu został otwarty od 1 czerwca 2022 roku i po jego przedłużeniu będzie obowiązywał do 28 kwietnia 2023 roku lub do wyczerpania środków.

Wnioski o dofinansowanie w ramach niego należy natomiast składać za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), wyłącznie w formie elektronicznej. Termin złożenia wniosku jest wobec tego jednoznaczny z datą jego wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dodatkowo należy także pamiętać, że wraz z wnioskiem składanym o dofinansowanie należy również przedłożyć:

  • koncesje na wytwarzanie energii,
  • dokument, który potwierdza prawo do dysponowania nieruchomościami, które mają zostać przeznaczone pod realizację inwestycji wskazanej we wniosku,
  • warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, a także do sieci gazowej.

Jakie formy dofinansowania są dostępne w ramach programu Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu?

Dofinansowanie w ramach programu Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu będzie udzielane przez NFOŚiGW w dwóch formach. Pierwsza z nich to pożyczka na preferencyjnych warunkach, której maksymalna wartość będzie mogła wynosić do 100 000 zł. Natomiast druga to dotacje, której maksymalna kwota pozostaje taka sama i wynosi również 100 000 zł.

Całkowity budżet na realizację tego programu wynosi z kolei do 2 000 000 zł. Po 1 000 000 zł na każdy rodzaj dofinansowania.

Więcej szczegółów na temat programu Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu, wraz z jego regulaminem znaleźć można natomiast na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapisz się do newslettera