Dotacje

Masz pytania - napisz info[at]hnl.pl do nas lub zadzwoń 500 18 18 11


PROGRAM ENERGIA PLUS

Co to jest?

Energia Plus to program skierowany do przedsiębiorców, którego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a kwota do rozdysponowania to aż 1,3 mld złotych.


Do kogo jest kierowany program Energia Plus?

Beneficjentami programu Energia Plus są przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.


dotacje PROGRAM ENERGIA PLUS

Jakie są formy dofinansowania?

Dofinansowanie jest udzielane w formie pożyczki albo dotacji. Budżet programu to:

 • 750 000 000 zł w formie pożyczki

W ramach programu beneficjent może otrzymać:

 • w formie dotacji – do 50% kosztów kwalifikowanych (dla technologii ORC, która pozwala na produkcję energii elektrycznej i ciepła, m.in. z biomasy, ciepła odpadowego lub geotermii)
 • w formie pożyczki – od 0,5 mln do 300 mln zł – do 85% kosztów kwalifikowanych na warunkach preferencyjnych WIBOR 3M+50pb, nie mniej niż 1,5% w skali roku

Dla przedsięwzięć realizowanych w formule „project finance” obowiązuje wymóg udziału środków własnych beneficjenta w wysokości minimum 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.


Pożyczka może być udzielona na okres do 15 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy. Ta forma dofinansowania może być częściowo umorzona w wysokości do 10% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 1 mln zł.


Cel Programu Energia Plus

Głównym celem Programu Energia Plus jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Program przewiduje wspieranie projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej, ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery, zmniejszania zużycia surowców pierwotnych.


Na co można dostać dofinansowanie?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez Program Energia Plus udziela dofinansowania na projekty:

Zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych.

Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do redukcji zużycia surowców podstawowych(w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, w tym m.in.:


 • Technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji zapewniające możliwie kompleksowe wykorzystanie stosowanych surowców.
 • Technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody w procesach produkcyjnych lub systemy zamkniętych obiegów wody.
 • Technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania/procesów produkcyjnych lub odpadów wytwarzanych przez wnioskodawcę.
 • Instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych m.in. metali nieżelaznych, substancji chemicznych, olejów i paliw oraz mas celulozowych.
 • Technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji z biologicznych odpadów w tym osadów.
 • Modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody (o ile jest niezbędna do realizacji inwestycji generującej efekt ekologiczny).
Działania polegające na ograniczeniu lub uniknięciu szkodliwych emisji do atmosfery.
 • Ograniczenie lub uniknięcie emisji do atmosfery związanych ze dla źródeł spalania paliw o mocach 1 MW – 50 MW.
 • Ograniczenie lub uniknięcie emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach powyżej 50 MW.
 • Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (poza źródłami spalania paliw).
Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” dążące do poprawy efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.:
 • Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej poprzez:

  1. a) energooszczędne systemy napędowe,
  2. b) systemy sterowania napędami np. poprzez instalacje łagodnego rozruchu,
  3. c) falowniki do pomp i wentylatorów,
  4. d) energooszczędne sprężarki i systemy ich sterowania,
  5. e) wewnętrzne sieci przesyłowe energii, w tym ograniczenie przepływów mocy biernej,
  6. f) energooszczędne systemy oświetleniowe,
  7. g) prostowniki napędów sieciowych,
  8. h) niskostratne transformatory w lokalnych systemach elektroenergetycznych i wewnętrznych sieciach dystrybucyjnych,
  9. i) odnawialne źródła energii w tym turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne,
  10. j) budowa/modernizacja własnych (wewnętrznych) źródeł energii w tym z uwzględnieniem kogeneracji.

 • Technologie racjonalizacji zużycia ciepła poprzez:

  1. a) izolacje i odwadnianie systemów parowych,
  2. b) odnawialne źródła energii, kolektory słoneczne, pompy ciepła,
  3. c) termomodernizację budynków przemysłowych i biurowych,
  4. d) rekuperację i odzyskiwanie ciepła z procesów i urządzeń,
  5. e) modernizację wewnętrznych sieci grzewczych,
  6. f) wykorzystanie energii odpadowej z procesów przemysłowych,
  7. g) budowę/modernizację własnych (wewnętrznych) źródeł energii w tym z uwzględnieniem kogeneracji.

 • Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.
 • Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.
 • Nie kwalifikują się do wsparcia projekty polegające na modernizacji istniejącego źródła spalania paliw bez zmiany paliwa na mniej emisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

Montaż nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej.
 • Przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

  1. a) energię ze źródeł odnawialnych,
  2. b) ciepło odpadowe,
  3. c) ciepło pochodzące z kogeneracji z wyłączeniem ciepła wytworzonego w jednostce kogeneracji opalanej węglem,
  4. d) paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

  Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

  Wyłączone z realizacji przedsięwzięcia są:

  – inwestycje polegające na wykorzystaniu instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, z wyłączeniem zastosowania frakcji nadsitowej

  – inwestycje polegające na wykorzystaniu energii ze źródeł geotermalnych,

  – inwestycje w jednostki wytwórcze ciepła/chłodu, które finalnie wykorzystywać będą paliwo o wyższym wskaźniku emisyjności niż to stosowane dotychczas.


Modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych.
  1. Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji.
  2. Budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych. Instalacja węzłów indywidualnych obejmuje moduły centralnego ogrzewania (CO) lub moduły centralnego ogrzewania (CO) i ciepłej wody użytkowej (CWU).
  3. Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym lub w celu podłączenia nowych odbiorców.
  4. Podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.
  5. Budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej na potrzeby przyłączenia do systemu jednostek wytwarzania energii

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie projektu?

W ramach naszych usług oferujemy kompleksową pomoc przy składaniu wniosku oraz całym późniejszym procesie. Wnioski mogą składać tylko przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o Prawach przedsiębiorców. Przygotowane wnioski składamy w wersji elektronicznej poprzez generator wniosków przy użyciu podpisu elektronicznego. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującej się na ePUAP.


Terminy składania wniosków

Program Energia Plus realizowany będzie w latach 2019 – 2025, przy czym podpisywanie umów do potrwa do roku 2023, a środki wydatkowane będą do roku 2025.

Aktualny III nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Energia Plus rozpoczął się 01.04.2022r. i trwa do 16.12.2022 r. (lub wyczerpania alokacji środków).

Ile pozyskaliśmy dla naszych klientów?

W ramach programu priorytetowego Energia Plus finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, łącznie dla naszych klientów prowadzących działalność gospodarczą uzyskaliśmy do tej pory.


9 8

.

9 9 5

.

8 1 6

Fundusze norweskie

dotacje fundusze norweskie
Czym są fundusze norweskie?

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (tzw. Fundusze norweskie i fundusze EOG) jest to forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznawanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE – kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Fundusze te są powiązane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym jej wejściem do EOG - Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE pomimo, iż nie są jej członkami.


Cel funduszy norweskich

Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest działanie na rzecz zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie europejskiego obszaru gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami - darczyńcami, a państwem-beneficjentem.


Ponad 809 ml euro dla Polski

W maju 2016r. między Unią Europejską, a Islandią, Norwegią i Lichtensteinem podpisane zostało porozumienie w sprawie funduszy norweskich i funduszy EOG na lata 2014-2021. Założonym celem Norweskiego Mechanizmu Finansowego na te lata jest - jak już zostało wspomniane wcześniej - przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską, a krajami Północy. Realizowane dzięki wsparciu programy mają pomóc w rozwoju gospodarczym naszego kraju, a także...

20 grudnia 2017 r Polska podpisała umowy międzyrządowe w sprawie III edycji funduszy norweskich i funduszy EOG (lata 2014-2021) otrzymując wsparcie o wartości 809,3 mln EUR (z łącznej puli ponad 2,8 mld EUR). Zarówno w tej edycji, jak i w poprzedniej Polsce udało się zostać największym beneficjentem funduszy.

Zakres wsparcia obejmuje przede wszystkim obszary nauki, edukacji, środowiska, zdrowia, kultury, rozwoju lokalnego, inicjatywy w dziedzinie innowacji, a także zwiększoną współpracę pomiędzy krajami – darczyńcami a Polską w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu

W ramach obszaru „środowisko” realizowany jest Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Głównym celem Programu jest reakcja na zmiany klimatyczne - działanie na rzecz ich złagodzenia oraz przyczynianie się do zmniejszania ich skutków. Operator programu w Polsce to Ministerstwo Klimatu przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obszary ujęte w Programie oraz środki na ich realizację są następujące:


 • Energia Odnawialna, efektywność energetyczna oraz bezpieczeństwo energetyczne–112 mln euro
 • Łagodzenie zmian klimatycznych i zmniejszenie wrażliwości na te zmiany – 29 mln euro
 • Środowisko naturalne oraz ekosystemy – 14 mln euro

Fundusze norweskie i fundusze EOG, a działalność naszej firmy

Od lat zajmujemy się pozyskiwaniem dla naszych klientów środków na działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej. Wielokrotnie wsparcie to pochodziło z funduszy norweskich. Tym razem również udało nam się pozyskać dofinansowania w obszarze programowym „Energia Odnawialna, efektywność energetyczna oraz bezpieczeństwo energetyczne”, który zakładał następujące działania:


 1. Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego:
 • - Termomodernizacja szkół
 • - Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej,
 • - Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych oraz likwidacja indywidualnych źródeł ciepła,
 • - Budowa instalacji do wytwarzania paliwa z biomasy pochodzenia rolniczego i leśnej.

 1. Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych
 • - Budowa źródeł ciepła opartych na energii geotermalnej
 • - Podniesienie efektywności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych (do 2 MW).

 Dodatkowo na obszar „Energia odnawialna, efektywność energetyczna oraz bezpieczeństwo energetyczne” przewidziane jest współfinansowanie pożyczkowe ze środków NFOŚiGW nawet do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Nabór do Programu Środowisko Energia i Zmiany Klimatu zakończył się w roku 2020.

Dotacje pozyskane dla naszych klientów

W ramach konkursu „Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminacja indywidualnych źródeł ciepła” pozyskaliśmy dla naszych Klientów dofinansowania w wysokości:


1. Projekt modernizacji systemu ciepłowniczego w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej

.

.

2. Projekt budowy układu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji opartej o gaz ziemny w Miejskim Zakładzie Energetyki Cieplnej

.

.

3. Projekt budowy jednostki wysokosprawnej kogeneracji oraz jednostki wysokosprawnej trigeneracji w przedsiębiorstwie

.

.

W ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu klienci korzystający z naszych usług otrzymali wsparcie z funduszu norweskiego w wysokości:

.

.

Aktualne informacje na temat funduszy eog, bieżących programów, a także przydatne dokumenty znajdują się na www.eog.gov.pl

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS)

Głównym celem Programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym poprzez m.in.:


 • obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym
 • podniesienia efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
 • modernizacja energetyczna budynków zakładowych, podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych, zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie (np. systemu zimnej lub gorącej wody, systemu sprężonego powietrza lub systemu wentylacji), ciągów transportowych i zwiększanie efektywności energetycznej systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni, układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenia oraz instalację urządzeń OZE.
 • produkcja energii elektrycznej i ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji
 • rozwoju systemów ciepłowniczych i chłodniczych, w tym także magazynów ciepła
 • instalacje do produkcji energii elektrycznej, instalacje do produkcji ciepła oraz wytwarzania paliw alternatywnych z OZE wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci
 • instalacje OZE do produkcji energii elektrycznej w budynkach jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. magazynów energii, przydomowych punktów ładowania dla samochodów elektrycznych oraz systemów zarządzania energią w domach)
 • budowa oraz przebudowa sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE do sieci
 • wspieranie inwestycji w wytwarzanie i wykorzystywanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
 • wspieranie inwestycji w magazynowanie energii i modernizację sieci energetycznych, w tym rurociągów należących do systemów ciepłowniczych
 • wspieranie we współpracy z partnerami społecznymi w regionach uzależnionych od stałych paliw kopalnych
 • wspieranie inwestycji w efektywność energetyczną
 • Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja i usprawnienia procesów przemysłowych i energetycznych
Szukasz dotacji? Napisz do nas, postaramy się pomóc.

Wiadomość została wysłana!

Działanie Tytuł projektu Wartość projektu [PLN] Wartość unijnego dofinansowania [PLN] Poziom unijnego dofinansowania [%] Data rozpoczęcia realizacji projektu Data zakończenia realizacji projektu

Dofinansowanie do inwestycji energetycznej nie musi sprawiać problemów – jeśli zdecydujecie się Państwo na usługi naszej firmy, możecie liczyć na kompleksową pomoc, jeśli chodzi o dotacje do inwestycji energetycznej. Przeprowadzimy Państwa przez cały proces lub wykonamy większość obowiązków tak, abyście mogli szybko cieszyć się z efektów, bez względu na to, czy chodzi o Energię Plus, środki krajowe, fundusze norweskie, środki unijne, czy inne formy dofinansowania. W ramach naszej działalności oferujemy Państwu kompleksową usługę przeprowadzenia przez cały proces uzyskania świadectwa efektywności energetycznej, a także pozyskiwania finansowania na inwestycje, w oparciu o formułę współpracy z klientem ESCO.


Inwestycje w efektywność energetyczną, a dotacje unijneProgramy mające na celu zmniejszenie emisji szkodliwych dla środowiska gazów oraz zminimalizowanie zużycia energii to jeden z głównych filarów działalności Unii Europejskiej. W ramach funduszy unijnych można starać się o dotacje do inwestycji energetycznej na różne inwestycje, które mają na celu ograniczenie emisji – są to na przykład fundusze unijne. Mając duże doświadczenie w tego rodzaju inwestycjach, proponujemy Państwu konsultację mającą na celu znalezienie źródeł finansowania dla planowanych przedsięwzięć. W ramach funduszy istnieje bardzo wiele programów. Chcąc zdobyć finansowanie, trzeba jednak prawidłowo wypełnić odpowiednie wnioski oraz spełnić wymagania formalne. Jesteśmy w stanie pomóc w skomplikowanych procedurach, tak aby to właśnie Państwa wniosek został rozpatrzony pozytywnie.


Gdzie szukać informacji o finansowaniu inwestycji?Szczegółowe informacje o konkretnych programach rządowych lub unijnych oraz jak zdobyć fundusze na inwestycję energetyczną znajdują się na stronach poszczególnych agencji rządowych. Chcąc znaleźć informacje o bieżących naborach wniosków, warto śledzić strony internetowe samorządów. Ponadto wiele banków oferuje preferencyjne kredyty na inwestycje w odnawialne źródła energii oraz inne inwestycje tego typu, gdyż są one refundowane z odpowiednich funduszy przeznaczonych na ten cel przez rząd. Kiedy zostanie przeprowadzony audyt efektywności energetycznej, będą Państwo w stanie zorientować się, jakie inwestycje są w danym przypadku wskazane, co pozwoli na znalezienie odpowiedniego funduszu lub kredytu celowego.