Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny to kolejny priorytetowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach niego można uzyskać tym razem wsparcie finansowe dla inwestycji związanych z instalacjami fermentacji selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych oraz wykorzystywania uzyskanego biogazu do produkcji energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. 13 lutego ruszył nabór wniosków, więcej szczegółów na temat programu Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny prezentujemy natomiast poniżej.

Jaki jest cel programu Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny?

Celem programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest przede wszystkim zachęcenie do wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji przy zastosowaniu biogazu komunalnego. Rozwiązanie to pozwala bowiem na zaspokojenie potrzeb dotyczących gospodarowania odpadami, przy jednoczesnym zachowaniu jak najmniejszych kosztów i obciążeń dla środowiska.

Jak wskazuje wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii — Ireneusz Zyska: Instalacja fermentacji bioodpadów komunalnych jest źródłem odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej. Pozwala na uzyskanie autonomii energetycznej zakładów gospodarowania odpadami, co prowadzi do ograniczenia kosztów ich funkcjonowania, a finalnie zmniejszenia opłat wnoszonych przez mieszkańców. Efektem skojarzonym jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Rosnące ceny energii to również rosnące ceny nawozów. W instalacjach fermentacji bioodpadów komunalnych może być wytwarzany bardzo dobry i tańszy zamiennik dla nawozów sztucznych.

Do kogo skierowany jest program Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny i na jakie inwestycje można uzyskać dofinansowanie?

Program Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy planują przeprowadzenie inwestycji związanych z zarówno budową, jak i rozbudową oraz modernizacją instalacji fermentacji selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych i wykorzystanie uzyskanego biogazu do wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

Jakie są limity środków i dostępne formy dofinansowania w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?

Dofinansowania w ramach omawianego programu realizowane są z wykorzystaniem środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego. Ich limit wynosi natomiast 1,5 miliarda złotych. Forma dofinansowania przyjmuje w tym przypadku postać:

  • dotacji — do 50% środków kwalifikowanych, przy czym kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW na tę samą inwestycję, dodatkowo, jeśli w dofinansowywanej instalacji nie będą przetwarzane wyłącznie selektywnie zebrane bioodpady komunalne lub komunalne osady ściekowe wysokość dofinansowania, będzie zmniejszana proporcjonalnie do udziału sumy masy selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych i komunalnych osadów ściekowych w łącznej masie przetwarzanych odpadów,
  • pożyczki — do 100% kosztów kwalifikowanych na warunkach rynkowych.

Przedsiębiorcy mają natomiast możliwość skorzystać w przypadku jednej i tej samej inwestycji zarówno z dotacji, jak i pożyczki. Przy czym w takim przypadku dotacja będzie wypłacana dopiero po wypłaceniu wszystkich transz pożyczki.

Okres kwalifikowalności kosztów w przypadku programu to z kolei od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2030 r.

Jakie są terminy i warunki naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu?

Nabór wniosków w ramach programu Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny ruszył 13 lutego 2022 r. i odbywa się w trybie ciągłym do 30 czerwca 2024 r. lub wyczerpania środków. Wnioski składane mogą być wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowania (GWD).

Więcej informacji na temat programu znaleźć można na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dodatkowo mogą Państwo liczyć także na nasze wsparcie w pozyskaniu środków w ramach niego. Zachęcamy więc do kontaktu e-mail: info@hnl.pl

 

 

Zapisz się do newslettera