Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Premia gwarantowana dla wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji jest wynikiem wprowadzonej w życie 25 stycznia 2019 roku ustawy o promowaniu energii z wysokosprawnej kogeneracji, która określana jest także ustawą o CHP. Czym wobec tego jest premia gwarantowana, kto może z niej skorzystać oraz na jaki okres przyznawane jest w ramach niej wsparcie dla wytwórców energii z wysokosprawnej kogeneracji?

Czym jest premia gwarantowana w ramach systemu wsparcia dla kogeneracji?

Jak można przeczytać we wspomnianej już ustawie o CHP premia gwarantowana jest formą dopłaty do każdej MWh energii elektrycznej, która:

  • została wytworzona w istniejącej lub zmodernizowanej jednostce kogeneracji o mocy nie mniejszej niż 1 MW i nie większej niż 50 MW.

Dopłatami może zostać objęta także energia elektryczna wytworzona z wysokosprawnej kogeneracji w:

  • istniejących lub zmodernizowanych jednostkach kogeneracji opalanych między innymi metanem ujmowanym w kopalniach o mocy nie mniejszej niż 1 MW,
  • nowych, istniejących oraz zmodernizowanych małych jednostkach kogeneracji, które wchodzą w skład źródła o mocy mniejszej niż 1 MW.

Wysokość dopłaty w ramach premii gwarantowanej określana jest natomiast każdego roku przez Ministra Klimatu i Środowiska w wydawanym przez niego rozporządzeniu. Przykładowo w 2022 roku dla małych jednostek kogeneracji do 1 MW zainstalowanej mocy i opalanych paliwem gazowym wynosiły one 151,42 zł/MWh.

Dla kogo premia gwarantowana?

Premia gwarantowana przeznaczona jest przede wszystkim dla małych jednostek kogeneracji, które wchodzą w skład źródła o łącznej zainstalowanej mocy mniejszej niż 1 MW. Skorzystać z niej mogą jednak także wytwórcy, którzy wytwarzają energię w istniejącej oraz zmodernizowanej jednostce kogeneracyjnej o mocy nie mniejszej niż 1 MW, jednak nie większej niż 50 MW.

Co istotne premia gwarantowana wypłacana jest dla każdej MWh wytworzonej energii elektrycznej z kogeneracji. Oznacza to więc, że nie musi być ona nawet wprowadzana do sieci, aby móc otrzymać wsparcie. Dlatego też rozwiązanie to jest jedną z korzystniejszych form wspierania wytwórców energii z kogeneracji.

Jaki może być maksymalny okres wsparcia?

Maksymalny okres wsparcia w formie premii gwarantowanej do każdej MWh energii elektrycznej wytworzonej z kogeneracji uzależniony jest od rodzaju jednostki kogeneracji. W związku z tym wynosi on 15 lat dla:

  • istniejącej jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW,
  • istniejącej małej jednostki kogeneracji,
  • nowej małej jednostki kogeneracji.

Z kolei zmodernizowane jednostki kogeneracji mogą liczyć na premię gwarantowaną przez 5 lat od pierwszego dnia po dniu uzyskania decyzji o dopuszczeniu do systemu premii gwarantowanej lub pierwszego dnia wytworzenia energii elektrycznej z jednostki po zakończeniu jej modernizacji.

Jak otrzymać premię gwarantowaną?

Aby wytwórcy energii elektrycznej z kogeneracji mogli uzyskać premię gwarantowaną, muszą spełnić określone procedury. Składają się one z trzech etapów. Pierwszym z nich jest złożenie wniosku o uzyskanie promesy koncesji, dzięki temu potwierdzony zostanie tak zwany efekt zachęty. Drugim krokiem jest budowa lub modernizacja instalacji kogeneracyjnej. Ostatni etap to natomiast złożenie wniosku do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej i jej wypłatę. Wniosek ten musi być jednak złożony w terminie maksymalnie 60 dni od:

  • uzyskania lub zmiany koncesji na wytwarzanie energii,
  • wytworzenia przez jednostkę kogeneracji energii po raz pierwszy.

Jego wzór znaleźć można natomiast na stronie Urzędu Regulacji Energetyki.

W Heat not Lost doskonale zdajemy sobie sprawę, że proces uzyskania premii gwarantowanej dla wytwórców może przysporzyć wiele problemów, zwłaszcza podczas wypełniania niezbędnych wniosków, od których poprawności uzależniona jest decyzja prezesa URE. Dlatego oferujemy dla Państwa profesjonalne wsparcie w tej kwestii. Szczegółowe informacje na temat pomocy w pozyskiwaniu premii gwarantowanej znajdują się natomiast na naszej stronie w zakładce Kogeneracja. Uzyskać je można również, kontaktując się z naszymi specjalistami.

Zapisz się do newslettera