Blog

Technical insulation materials

Mineral wool remains the most widely used insulation material in Poland. However, it is worth to remember about alternative and less common materials. According to Turner and Malloy classification from 1981 there are 5 main categories of insulation materials:...

Klasy efektywności energetycznej dla instalacji przemysłowych

W dążeniu Unii Europejskiej do minimalizacji ilości energii wyprowadzanej do środowiska niezbędna jest uprzednia identyfikacja i klasyfikacja wszystkich źródeł strat energetycznych. Przede wszystkim taka klasyfikacja powinna dotyczyć tych budynków i urządzeń, które...

Energy efficiency class for industrial installation

In a never-ending pursuit of the European Union to minimize the CO2 emission into the environment sources of waste has been identified and classified with respect to their function and output. Power industry is being regarded as the area where measures of major...

Standaryzacja procesów zarządzania energią

W 2012 roku został wprowadzony do polskiego systemu normalizacyjnego standard ISO 50001, który wpływa na poprawę efektywności energetycznej organizacji. Norma dotyczy systemu zarządzania energią. Celem standardu jest dostarczenie wskazówek obiektom przemysłowym, aby...

Standards of Energy Management – ISO 50001

ISO 50001, which influences energy efficiency, was introduced to the Polish system of norms in 2012. That standard regulates energy management. The aim of it is to guide industrial facilities toward integrated energy efficiency in their own management practices. The...

II Międzynarodowa Konferencja Heat not lost

Efektywność energetyczna jest jednym z najlepszych sposobów sprostania wyzwaniom związanym z ograniczoną ilością zasobów energetycznych oraz koniecznością ograniczania zmian klimatu. Wśród przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej na czołowym miejscu...

II International Heat not lost Conference

Energy efficiency is one of the best ways to meet the challenges of a limited number of energy resources and the need to limit climate change. Among the projects aimed at improving energy efficiency at the top spot is the thermal insulation of industrial...

Economical Insulation Thickness

The general assumption behind insulation design of industrial installation is to meet HSE rules, which is to keep the temperature of 50C-60C of insulation cladding. The aim of insulation is to limit heat loss and therefore to increase heat production efficiency....

Ekonomiczna grubość izolacji

Głównym założeniem w projektowaniu izolacji termicznej instalacji przemysłowych jest zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli utrzymanie 50C-60C na płaszczu izolacji. Celem izolacji termicznej jest obniżenie strat ciepła. Izolacja termiczna podnosi...