Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Odbiorca przemysłowy – kim jest i jakie prawa oraz obowiązki wiążą się z posiadaniem statusu odbiorcy przemysłowego?

Zgodnie z ustawą o OZE odbiorca przemysłowy to odbiorca końcowy, który spełnia 2 warunki: posiada konkretny kod PKD zgodny z kodami wymienionymi w ustawie o OZE oraz współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej większy, niż 3%.

Status odbiorcy przemysłowego daje możliwość ograniczenia kosztów działalności przedsiębiorstw energochłonnych poprzez obniżenie wolumenu energii elektrycznej, wobec którego istnieje obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia (zielonych certyfikatów). Wymiar oszczędności zależy od wskaźnika energochłonności na podstawie którego przedsiębiorca uzyskuje uprawnienie do umorzenia świadectw pochodzenia tylko w odniesieniu do 15%, 60% albo 80% zużywanego wolumenu energii elektrycznej. Uzyskując status odbiorcy przemysłowego przedsiębiorca może obniżyć koszty swojej działalności od kilu tysięcy do nawet kilku milionów złotych. Ulgi mogą dotyczyć także zwolnienia w postaci zwrotu części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej.

Uzyskanie statusu odbiorcy przemysłowego

 Aby uzyskać status odbiorcy przemysłowego należy złożyć do URE oświadczenie potwierdzające (art.52 ust.3 ustawy o OZE):

  • wykonywanie działalności gospodarczej oznaczonej (jako przeważająca)
  • ilość zużytej energii elektrycznej oraz ilość energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku;
  • wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej;
  • ilość energii elektrycznej objętej obowiązkiem wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej

Termin na potwierdzenie statusu odbiorcy przemysłowego na rok 2024 mija 30 listopada 2023 r.

Obowiązki odbiorcy przemysłowego

 Odbiorcy przemysłowi, którzy złożyli ww. oświadczenie Prezesowi URE, w terminie do 31 sierpnia roku następującego po roku realizacji obowiązku są obowiązani przekazać Prezesowi URE informację o:

  • ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku realizacji obowiązku;
  • spełnianiu warunków uprawniających do uzyskania ulgi dla odbiorcy przemysłowego określonych Ustawą o OZE oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2018 roku o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;
  • w przypadku dużych odbiorców przemysłowych, którzy w roku poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużyli nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej i w rezultacie zostali wpisani na listę „dużych odbiorców przemysłowych” – dodatkowo oświadczenie o wykonaniu obowiązku samodzielnego uzyskiwania i przedstawiania świadectw pochodzenia do umorzenia/ uiszczenia opłaty zastępczej.
  • Oświadczenie dotyczące odpowiedzialności karnej.

 

Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w uzyskaniu statusu odbiorcy przemysłowego, zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Pomożemy Państwu pomyślnie przejść przez cały proces, a także zajmiemy się realizacją obowiązków odbiorcy przemysłowego.

Zapraszamy do kontaktu e-mail: info@hnl.pl, a także na nasze media społecznościowe https://www.facebook.com/heatnotlost oraz https://www.linkedin.com/company/heat-not-lost/

Zapisz się do newslettera