Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Kiedy potrzebna jest koncesja?

Jeśli chcesz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej to musisz uzyskać koncesję. Jest kilka wyjątków, kiedy koncesja nie jest wymagana:

 • w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej do 50 MW – niezaliczanej do instalacji odnawialnego źródła energii lub do jednostek kogeneracji
 • biogazu rolniczego
 • wyłącznie z biogazu rolniczego w kogeneracji
 • wyłącznie z biopłynów
 • mikroinstalacji – instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW
 • małej instalacji – instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i mniejszej niż 3 MW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i nie większa niż 1 MW.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać koncesję?

 • masz siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii, Turcji, lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – czyli Norwegii, Islandii i Liechtensteinu
 • dysponujesz środkami finansowymi gwarantującymi prawidłowe wykonywanie działalności lub jesteś w stanie udokumentować możliwość ich pozyskania
 • masz możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności
 • zapewnisz zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji
 • uzyskałeś decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • nie zalegasz z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa. Ewentualnie uzyskałeś zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowe albo wstrzymano w całości wykonanie decyzji właściwego organu podatkowego.

 

Co po otrzymaniu koncesji?

Jeśli otrzymałeś koncesję na wytwarzanie energii w jednostce wysokosprawnej kogeneracji możesz uzyskać wsparcie w postaci premii gwarantowanej/kogeneracyjnej czyli dopłaty do każdej MWh energii elektrycznej.

 • premia gwarantowana – dotyczy nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek o mocy elektrycznej poniżej 1 MW. Dopłata otrzymywana jest do każdej MWh wytworzonej w jednostce kogeneracji energii elektrycznej;
 • premia kogeneracyjna – dotyczy nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW. Dopłata otrzymywana jest do każdej MWh wytworzonej i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej przez wytwórcę, który wygrał aukcję;
 • premia kogeneracyjna indywidualna – dotyczy nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW. Dopłata otrzymywana jest do każdej MWh wytworzonej i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej przez wytwórcę, który wygrał nabór;

 

Jeśli otrzymałeś koncesję na wytwarzanie energii w odnawialnych źródłach energii możesz uzyskać wsparcie w postaci kolorowych certyfikatów.

 

Skontaktuj się z nami!

Pamiętaj, że za wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej bez uzyskania koncesji grożą wysokie kary! Chętnie pomożemy Ci w pozyskaniu koncesji i wsparcia za produkcję energii. Poprowadzimy Cię przez cały proces od uzyskania promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, przez zdobycie koncesji, pozyskanie wsparcia i jego rozliczanie. Zapraszamy do kontaktu e-mail: info@hnl.pl, a także na nasze media społecznościowe https://www.facebook.com/heatnotlost oraz https://www.linkedin.com/company/heat-not-lost/

Zapisz się do newslettera