Blog

Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wydawana przez Urząd Regulacji Energetyki w większości przypadków poza nielicznymi wyjątkami wymagana jest, jeśli energia elektryczna produkowana jest z odnawialnych źródeł energii za pomocą paneli fotowoltaicznych, czy też farm wiatrowych. W związku z tym w poniższym wpisie omawiamy wszystkie najważniejsze związane z jej uzyskaniem kwestię. Zachęcamy więc do lektury. 

Czym jest koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii?

Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii to niezbędny element, w przypadku kiedy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ma być produkowana energia elektryczna oraz sprzedawana. Także w przypadku wygranych aukcji OZE. Prowadzenie tego typu działalności bez posiadania stosownej koncesji według obowiązujących przepisów grozi natomiast karą grzywny, a nawet pozbawieniem wolności. 

Jaka działalność związana z wytwarzaniem energii z OZE podlega koncesjonowaniu?

Według przepisów określonych w art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. b c oraz d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne wykonywanie działalności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej wymaga uzyskania stosownej koncesji. Wyjątkiem w tym przypadku jest jedynie wytwarzanie energii elektrycznej:

  • za pomocą źródła niezaliczanego do mikroinstalacji lub jednostki kogeneracji o łącznej mocy nie większej niż 50 MW,
  • z wykorzystaniem mikroinstalacji lub małych instalacji, które rozumiane są jako instalacje OZE o łącznej mocy nie większej niż 50 kW przyłączone do sieci energetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy większej niż 50 kW, jednak mniejszej niż 500 kW przyłączone do sieci energetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV,
  • z biogazu rolniczego lub biopłynów.

Przy czym w takim przypadku działalności te wymagają natomiast uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej.  

Kto może uzyskać koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii?

Koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w przypadku wytwarzania jej za pomocą instalacji lub metod niewyłączonych z obowiązku jej posiadania mogą w związku z tym uzyskać wyłącznie działalności, które:

  • mają siedzibę znajdującą się na terytorium Unii Europejskiej lub Szwajcarii oraz Turcji, a także państw należącego do EFTA,
  • posiadają odpowiednie środki finansowe, a także możliwości techniczne pozwalające na w pełni prawidłowe wykonywanie tego typu działalności, 
  • nie zalegają z zapłatą podatków,
  • posiadają uzyskaną decyzje o warunkach zabudowy, a także zagospodarowania terenów pod ten cel.

W takim przypadku muszą one wystąpić o wydanie koncesji przed rozpoczęciem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. 

Gdzie można złożyć wniosek o wydanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE?

Aby uzyskać koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii pozwalającą na jej późniejszą odsprzedaż należy złożyć stosowny wniosek we właściwym dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oddziału terenowego Urzędu Regulacji Energetyki. Wyjątkiem w tym przypadku jest natomiast prowadzona działalność, która opiera się na wytwarzaniu energii elektrycznej za pomocą instalacji odnawialnego źródła energii bazującej na:

  • biomasie lub biomasie z innymi paliwami,
  • bio płynach z innymi paliwami,
  • biogazie, w tym także biogazie rolniczym. 

W takim przypadku wniosek u udzielenie koncesji należy natomiast złożyć do głównej siedziby Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie. 

Adresy terenowych oddziałów URE, a także wnioski o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii i listę niezbędnych przy ich składaniu dokumentów znaleźć można natomiast na stronie Rządowego serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorców.