Blog

Na rzecz rozwoju Rodzinnych Ogródków Działkowych została przyznana pula 50 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Jaki jest cel programu?

Celem projektu jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych.

Każdy Rodzinny Ogródek Działkowy może uzyskać wsparcie unijne na zwiększanie terenów zieleni oraz działania ekologiczne w tym zabudowę oświetlenia solarnego.

Kto może wnioskować o przyznanie dotacji?

Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie grantu są podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jako stowarzyszenia ogrodowe.

Ile wynosi wsparcie?

Wartość grantu dla jednego Rodzinnego Ogrodu Działkowego (ROD) wynosi nie mniej niż 10 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł. Dla większych ROD kwota może być wyższa zgodnie z przelicznikiem 250 zł na 1 indywidualną działkę. W przypadku RO, w którym liczba działek indywidualnych przekracza 400 sztuk, maksymalna wartość grantu ustalana jest jako iloczyn: liczby działek indywidualnych w ROD oraz współczynnika 250 zł, ale nie więcej niż 150 000 zł. Nie jest wymagany wkład własny Wnioskodawcy.

Terminy i zasady składania wniosków

Wnioski w ramach konkursu będę przyjmowane od 30 maja 2022 roku do wyczerpania dostępnego limitu środków. Konkurs grantowy ma charakter otwarty i jest podzielony na etapy miesięczne, trwające od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca – z wyjątkiem pierwszego etapu, który trwa od 30 maja 2022 do 30 czerwca 2022 roku.

Wykaz rodzajów inwestycji możliwych do finansowania z grantów udzielanych w ramach projektu

Podstawowy zakres rodzajów inwestycji:

 1. Tworzenie i odnowienie zieleni (drzewa, krzewy, klomby, żywopłoty, murawy), w tym na terenie zrekultywowanym lub oczyszczonym ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rodzimych.
 2. Pozyskanie i nasadzenie roślinności wieloletniej spośród gatunków odstraszających komary i kleszcze.
 3. Powiększenie ogrodu działkowego w oparciu o sąsiadujące tereny niezagospodarowane lub porzucone, o ile istnieje wymagana dla ROD dokumentacja i decyzje administracyjne.
 4. Zakładanie zielonych dachów na istniejących budynkach wraz z niezbędną infrastrukturą służącą do utrzymania zieleni, łącznie (w uzasadnionych przypadkach) z konstrukcją nowej więźby dachowej.
 5. Tworzenie i odnowienie tzw. zielonych ścian, w szczególności izolujących od hałasu oraz zazielenienia ścian istniejących budowli, pod warunkiem zachowania historycznego krajobrazu miejskiego oraz nieutrudniania widoczności w ruchu drogowym i pieszym.
 6. Leczenie i umacnianie na terenie ogrodów działkowych i w bezpośrednim ich sąsiedztwie starych drzew – w ramach ochrony ekosystemu glebowego, siedlisk fauny i mikroorganizmów, a także ratowania dziedzictwa przyrodniczego w postaci okazów cennych, pomników przyrody lub potencjalnych pomników przyrody.
 7. Budowa, remont lub modernizacja banerów i tablic edukacyjnych o roli ekologicznej ROD.
 8. Uaktywnienie biologiczne terenu poprzez likwidację pół- lub nieprzepuszczalnych utwardzeń powierzchni gruntu lub zastąpienie ich przepuszczalnymi.
 9. Działania zmierzające do usunięcia niepożądanych gatunków roślin – obcych, inwazyjnych, lub niebezpiecznych dla zdrowia/życia.
 10. Wdrażanie standardów ochrony drzew opracowanych w ramach projektu LIFE15GIE/PL/000959 pt. „Trees for Europe’s Green Infrastucture” drzewa.org.pl/standardy
 11. Zazielenianie roślinami miododajnymi wszelkich powierzchni, w tym dachów, ścian, płotów i gruntu.
 12. Sporządzanie planów zagospodarowania ROD na podkładach geodezyjnych przewidujących tereny ogólne, ogródki jordanowskie, ścieżki edukacyjne.
 13. Tworzenie warunków utrzymywania zieleni w ramach realizowanych projektów:
  1. Zapewnienie naturalnego nawożenia, np. poprzez budowę/zakup kompostownika, urządzenia do rozdrabniania gałęzi, miejsca składowania kompostu i ściółki (zrębki, torf, trociny i in.) wykorzystywanych na terenie ogólnym ROD
  2. Budowa, instalacja, remont lub modernizacja instalacji służących regulacji zaburzonych stosunków wodnych wpływających negatywnie na istniejącą zieloną infrastrukturę ROD
  3. Budowa lub renowacja zbiorników wodnych o podłożu naturalnym, zasilanych wodami gruntowymi lub ukierunkowanym spływem wód opadowych
  4. Budowa lub renowacja instalacji ograniczającej spływ powierzchniowy wód opadowych lub pozwalającej na retencję nadmiaru wód gruntowych wysokiego poziomu, w tym zbiorniki sztuczne naziemne i podziemne
  5. Zabezpieczenia wody opadowej do nawadniania, w tym sieci zbierające i rozprowadzające wodę opadową i systemy nawadniania (rozsączającego, zraszającego, kropelkowego)
  6. Budowa ogrodów deszczowych
  7. Zabezpieczenie zieleni przed osunięciem gruntu
  8. Zabezpieczenie zieleni przed erozją wodną gruntu
 14. Tworzenie warunków sprzyjających ochronie i rozwojowi różnorodności biologicznej służącej zieleni
  1. Utworzenie lub odtworzenie remizy dla ptaków i owadów (skupiska roślin nektaro- owocodajnych, np. tarnina, czereśnia ptasia, dereń, czeremcha, świdośliwa, głóg
  2. Utworzenie łąki kwietnej trwałej (na bazie traw i bylin)
  3. Utworzenie instalacji służących zachowaniu i rozwojowi dzikich owadów, w tym zapylających (np. hotel dla owadów)
  4. Zakładanie i modernizacja pasiek na wydzielonych terenach ogrodowych, instalacja barci
  5. Karmiki i budki lęgowe dla ptaków, w tym łowiących komary (np. dla jerzyków)
  6. Urządzenia oczka wodnego lub oazy wodno-błotnej na bazie podsiągowych wód gruntowych z myślą o zieleni oraz faunie tego typu ekosystemu (wodnego, wodno-błotnego bagiennego), w tym z uwzględnieniem zwierząt ograniczających ilość komarów (larwa oraz imago)
  7. Tworzenie miejsc schronienia i odpoczynku, w tym miejsc zimowania występujących w obszarze oraz sąsiedztwie ROD zwierząt pożądanych lub rzadkich (np. jeże, nietoperze)
 15. Działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne przyczyniające się do zachowania i rozwoju zielonej infrastruktury
  1. Kampania informacyjno-promocyjna zachęcania do kompostowania
  2. Tworzenie ścieżek edukacyjnych ROD, rozwijanie współpracy ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami edukacyjnymi
  3. Zakładania tematycznych tablic edukacyjnych
  4. Tworzenie działek edukacyjnych – wykorzystując treny niezagospodarowane lub wolne działki
  5. Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-edukacyjnych w zakresie znaczenia działań pro środowiskowych

Inwestycje w zakresie elementów dodatkowych, w tym infrastruktury dla udostępnienia zieleni (max. do 30% kosztów kwalifikowanych projektu):

 1. Zagospodarowanie, w tym rekultywacja terenów ROD dotychczas nieużytkowanych
 2. Budowa i modernizacja sieci sanitarno-kanalizacyjnej na terenach ogólnych ROD
 3. Budowa tężni w ogrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu, tj. ławki, śmietniki – „mini uzdrowisko”
 4. Usuwanie składowisk odpadów na terenie ROD z odzyskiem surowców lub energii lub unieszkodliwieniem substancji i materiałów nie nadających się do wykorzystania
 5. Wymiana pokryć dachowych eternitowych zawierających azbest – domy działkowca, świetlice, budynki administracyjne, wiaty, budynki gospodarcze; przy czym koszt budowy nowego dachu jest kwalifikowany w ramach pkt. I w przypadku, jeśli zostanie pokryty zielenią
 6. Budowa i modernizacja zbiorników na nieczystości ciekłe na terenach ogólnych ROD – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
 7. Modernizacja i utrzymanie kanałów i rowów melioracyjnych na terenie ROD w stanie sprawności technicznej
 8. Punkty pierwszej pomocy: apteczka, rękawiczki jednorazowe, maseczki do sztucznego oddychania (chusty twarzowe), defibrylator.
 9. Budowa małej biogazowni.
 10. Zmiana przyciągających komary czarnych powierzchni zewnętrznych ścian infrastruktury ogrodowej, ławek i innych obiektów na powierzchnie w barwach jasnych.
 11. Zakładanie placów zabaw dla dzieci.
 12. Wyposażanie terenów ogólnych na siłownie plenerowe.
 13. Modernizacja budynków służących na siedziby dla zarządów ROD do 35 m2, w tym ocieplanie tych obiektów.
 14. Remont Domów Działkowca, świetlic, budynków administracyjnych z uwzględnieniem termomodernizacji, celem ich wykorzystywania przez społeczność lokalną – celem edukacji proekologicznej, warsztaty dla dzieci i młodzieży, miejsca spotkań społeczności lokalnej, miejsca szkoleń dla instruktorów ogrodowych.
 15. Budowa wiat na imprezy plenerowe.
 16. Modernizacja i budowa hydroforni.
 17. Modernizacja i budowa ogólnoogrodowej sieci wodociągowej wraz z opomiarowaniem.
 18. Modernizacja studni głębinowych.
 19. Modernizacja i budowa ogólnoogrodowej sieci energetycznej.
 20. Wymiana odbiorników energii elektrycznej na energooszczędne na terenach ogólnych.
 21. Modernizacja instalacji grzewczych i źródeł ciepła na ekologiczne z małą emisją spalin.
 22. Budowa parkingów dla rowerów jako alternatywy dla samochodów.
 23. Budowa wewnętrznych dróg i parkingów dla działkowców z utwardzoną powierzchnią.
 24. Przystosowanie infrastruktury ogólnoogrodowej celem tworzenia ROD „otwartych” – ciągi komunikacyjne, pojemniki na odpady, oświetlenie ciągów komunikacyjnych, ławki, ławkostoły, siłownie plenerowe, monitoring, plenerowe gry edukacyjne (np. szachy).
 25. Organizowanie ogólnodostępnych wykładów, szkoleń i pokazów na terenie ROD.
 26. Budowa pilotażowej sieci stacji pomiarowych w zakresie pomiarów meteorologicznych (temperatura, opady atmosferyczne), ale również stanu i jakości powietrza, zwłaszcza w dużych miastach oraz miastach ze złym stanem powietrza.
 27. Udział w różnych wydarzeniach na terenie miast, gmin – targi wystawy, konkursy, festyny.
 28. Budowa i modernizacja ogrodzeń ROD chroniących przed dziką zwierzyną czworonożną.
 29. Budowa i modernizacja toalet publicznych oraz monitoringu terenu ogólnego ROD.
 30. Rekultywacja i remediacja terenu z nawiezieniem gleby i odzyskiem surowców lub energii lub unieszkodliwieniem substancji i materiałów nie nadających się do wykorzystania.
 31. Budowa, remont lub modernizacja ścieżek, budowa biologicznie czynnych ciągów ruchu i parkingów, to jest gruntowych lub umocnionych materiałami przepuszczalnymi (np. płyty typu jumbo, siatki, kratki).

W przypadku zainteresowania tematem możemy Państwu zaproponować kompleksowe wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dotację wraz z jego rozliczeniem.

Więcej informacji uzyskasz kontaktując się z nami bezpośrednio. Kontakt.