Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na biogazownie rolnicze, mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną gospodarstw rolnych przyznawane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w ramach działań związanych z interwencją I.10.2 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej”. Kto i na jakich zasadach może pozyskać środki? O tym poniżej!

Jaki cel ma interwencja I.10.2 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej”

Celem interwencji jest redukcja negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, odpowiednie wykorzystanie odpadów i produktów ubocznych z rolnictwa oraz zwiększenie efektywności energetycznej.

Inwestycje w instalacje generujące energię będą skupiać się głównie na pokryciu własnych potrzeb energetycznych beneficjenta, przy zachowaniu równowagi w zużyciu energii termicznej i elektrycznej w obrębie danego gospodarstwa rolnego.

Na jakie inwestycje można uzyskać dofinansowanie?

Wsparcie w ramach interwencji I.10.2 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej” można uzyskać na realizację trzech rodzajów inwestycji. Określone zostały one jako obszar A, B oraz C

Dofinansowanie na biogazownie rolnicze — wsparcie w ramach obszaru A

Obszar A pozwala uzyskać dofinansowanie na biogazownie rolnicze, a dokładniej na nowe urządzenia, przeznaczone do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, a także paliwa gazowego z biogazu rolniczego. W ramach tego obszaru dodatkowo wsparciem finansowym może zostać objęty także montaż magazynu energii. 

Wsparcie jest dostępne dla inwestycji, które nie zostały rozpoczęte przed złożeniem wniosku o pomoc, realizowane są w więcej niż dwóch etapach lub mają okres realizacji dłuższy niż 36 miesięcy od podpisania umowy. Jednocześnie wniosek o płatność pośrednią musi być złożony nie później niż 24 miesiące od zawarcia umowy. 

Same inwestycje muszą być z kolei związane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych, a także jej magazynowaniem i wykorzystaniem wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa. Łączna moc urządzeń generujących energię elektryczną w gospodarstwie nie może przekroczyć 50 kW, natomiast dla potrzeb jednorodzinnych budynków mieszkalnych wchodzących w zakres gospodarstwa – 10 kW.

Maksymalna pomoc finansowa w tym obszarze wynosi 1,5 mln zł i zostanie przyznana jako refundacja części kosztów kwalifikowalnych, stanowiąca do 65% poniesionych wydatków. Przy czym ARiMR dodatkowo informuje, że wnioskodawcy mogą ubiegać się o zaliczkę w wysokości 50% przyznanej pomocy.

Dofinansowanie na mikroinstalacje fotowoltaiczne — wsparcie w ramach obszaru B

Obszar B ma na celu wsparcie inwestycji dotyczących małych instalacji fotowoltaicznych. Pozwala wobec tego uzyskać dofinansowanie na działania mające na celu zmniejszenie wpływu rolnictwa na środowisko poprzez wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł, takie jak:

  • zakup małych paneli fotowoltaicznych wraz z systemami do przechowywania energii,
  • instalacje do produkcji ciepła z energii słonecznej, 
  • pompy ciepła,
  • systemy zarządzania przepływem energii, pod warunkiem że są one związane z wykorzystaniem energii odnawialnej.

Wsparcie jest przeznaczone dla projektów, które nie zostały rozpoczęte przed złożeniem wniosku o pomoc, nie są realizowane etapami i podlegają takim samym ograniczeniom jak w Obszarze A (czyli produkcja i przechowywanie energii tylko na potrzeby własne gospodarstwa, ograniczenie do 50 kW całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej w gospodarstwie oraz 10 kW dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie gospodarstwa). 

W przypadku instalacji fotowoltaicznych konieczne jest podłączenie magazynów energii elektrycznej. Maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł i jest przyznawana w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, do 65%.

Dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej  — wsparcie w ramach obszaru C

Ostatni obszar C, pozwala natomiast na uzyskanie dofinansowania na inwestycje mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków gospodarskich. Mogą więc one obejmować, takie działania jak:

  • docieplanie ścian, dachu, stropu lub podłóg, 
  • zakup energooszczędnych okien, drzwi zewnętrznych, bram wjazdowych, 
  • zakup kotłów na biomasę (z wyjątkiem kotłów do spalania słomy), 
  • wykonanie instalacji do odzyskiwania ciepła, 
  • zamontowanie systemów oświetlenia LED,
  • zamontowanie systemów monitoringu i zarządzania energią.

Projekty realizowane w ramach tego obszaru nie mogą być podzielone na etapy i być rozpoczęte przed złożeniem wniosku o pomoc, a czas ich realizacji nie może z kolei przekroczyć 24 miesięcy od zawarcia umowy. Fundusze będą natomiast przeznaczone wyłącznie na inwestycje związane z budynkami należącymi do gospodarstw rolnych.

W celu uzyskania wsparcia, wskaźniki zużycia energii końcowej i pierwotnej muszą zostać zredukowane o co najmniej 30%. Maksymalna kwota pomocy wynosi 200 tys. zł, tak samo jak w poprzednich obszarach, i jest przyznawana w formie refundacji części kwalifikowanych kosztów do 65%

Kto może uzyskać dofinansowanie na biogazownie rolnicze, mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną gospodarstw rolnych?

Dofinansowanie na biogazownie rolnicze, mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną gospodarstw rolnych mogą uzyskać rolnicy wpisani do ewidencji producentów, którzy otrzymali jednolitą płatność obszarową lub prowadzą gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej. 

Dodatkowo zgodnie z informacją Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), konieczne jest przejście szkolenia z efektywności energetycznej nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. W przypadku szkolenia dostateczne będzie również zobowiązanie się do ukończenia go, przy czym musi zostać ono ukończone przed złożeniem wniosku o płatność końcową. 

W jakim terminie są przyjmowane wnioski o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie na biogazownie rolnicze, mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną gospodarstw rolnych można składać od 25 stycznia 2024 roku do 23 lutego 2024 roku. 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania zachęcamy do skorzystania z naszego wsparcia. Pomożemy Ci w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji do pozyskania dofinansowania i wypełnieniu wniosków, a także zajmiemy się rozliczeniem. Zapraszamy do kontaktu e-mail: info@hnl.pl lub telefonicznie: +48 500 18 18 11 

Zapisz się do newslettera