Białe Certyfikaty

Masz pytania - napisz do nas info[at]hnl.pl lub zadzwoń +48 500 181 811


Białe certyfikaty

Pozyskujemy finansowanie w ramach systemu świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów. Zajmujemy się przygotowaniem audytu efektywności energetycznej, kompletnego wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki oraz sprzedażą praw do świadectw efektywności energetycznej na Towarowej Giełdzie Energetycznej.


Poprzez wykorzystanie wiedzy i wieloletniego doświadczenia oferujemy skuteczny udział w procesie mającym na celu wzrost efektywności energetycznej i - co z tym związane - przyszłych przychodów z tytułu zaoszczędzonej energii. Świadectwa efektywności energetycznej wynikające z Ustawy o efektywności energetycznej przysługują dla przedsięwzięć, jeżeli w wyniku ich realizacji uzyskuje się oszczędność energii w ilości nie mniejszej niż 10 ton oleju ekwiwalentnego.


Aby otrzymać świadectwa, konieczne jest złożenie wniosków w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE). Każdy wniosek jest poddawany indywidualnej weryfikacji i musi zawierać audyt efektywności energetycznej, który określa efekt energetyczny planowanego przedsięwzięcia. Wnioskodawcy muszą przedstawić szczegółowe informacje dotyczące projektu, które zostaną dokładnie ocenione pod kątem spełnienia kryteriów wymaganych do przyznania świadectw.


Każdy podmiot, który spełnia określone warunki zawarte w Ustawie o efektywności energetycznej, ma możliwość skorzystania z tego wsparcia. Aby móc ubiegać się o świadectwa efektywności energetycznej, konieczne jest przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej oraz uzyskanie pozytywnej oceny wniosku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).


Audyt Efektywności Energetycznej to kompleksowe opracowanie, które obejmuje analizę zużycia energii oraz ocenę obecnego stanu technicznego obiektu. Jego celem jest wskazanie konkretnych przedsięwzięć, które mogą przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej badanego obszaru.


biale-certyfikaty

Schemat działania pozyskania białych certyfikatów:

biale-certyfikaty

Białe certyfikaty są świadectwami efektywności energetycznej. Wydaje się je za efekt energetyczny, czyli oszczędność energii w wyniku przeprowadzenia modernizacji w swoim przedsiębiorstwie. Nasza firma zajmuje się pozyskiwaniem finansowania w ramach białych certyfikatów. Sprzedajemy także prawa do świadectw efektywności energetycznej.


Aktualna liczba pozyskanych białych certyfikatów:

9 5 7 5

Aktualna średnia cena świadectw efektywności energetycznej:

CO MÓWI PRAWO?

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku mówi o obowiązku oszczędności energii. W związku z tym przedsiębiorstwa energetyczne są zobowiązane do uzyskania w każdym roku oszczędności energii finalnej w wysokości 1,5% ilości energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego sprzedanych w danym roku odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Świadectwo efektywności energetycznej stanowi potwierdzenie, że przedsiębiorstwo faktycznie planuje zaoszczędzić ilość energii finalnej i przeprowadzić w tym celu stosowne modernizacje. Upraszczając - jeśli przedsiębiorca ma zamiar wdrożyć inwestycje, które mają służyć poprawie efektywności energetycznej, może starać się o wydanie białych certyfikatów.

 

CZYM SĄ BIAŁE CERTYFIKATY?

Białe certyfikaty są również formą dofinansowania, ponieważ wynikają z nich prawa majątkowe które podlegają obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii. Wydanie świadectw efektywności energetycznej przysługuje w ramach przeprowadzonych przedsięwzięć służących poprawie efektywności, takich jak:

  • - izolacja instalacji przemysłowych
  • - przebudowa lub remont budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
  • - modernizacja lub wymiana oświetlenia, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych i energetycznych, lokalnych cieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła
  • - odzyskanie energii w procesach przemysłowych
  • - ograniczenie strat
  • - stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej w instalacjach OZE lub wysokosprawnej kogeneracji

 

JAK UZYSKAĆ BIAŁE CERTYFIKATY?

Świadectwa efektywności energetycznej wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Są one także podmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii S.A. To tam nabywają je firmy energetyczne, które specjalizują się w sprzedaży energii elektrycznej, ciepła oraz gazu. Kupują je także dystrybutorzy i operatorzy systemów przesyłowych.

 

JAK MY POZYSKUJEMY BIAŁE CERTYFIKATY?

Najpierw wykonujemy audyt efektywności energetycznej planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej. Następnie przygotowujemy niezbędne dokumenty do pozyskania białych certyfikatów i następuje złożenie wniosku składamy w URE. Po złożeniu wniosku można podpisać umowę z wykonawcą. Po zakończeniu inwestycji w ciągu maksymalnie 45 dni należy poinformować o tym fakcie URE. W przypadku uzyskania powyżej 100 toe wykonujemy audyt powykonawczy i sprzedajemy białe certyfikaty.

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z SYSTEMU BIAŁYCH CERTYFIKATÓW?

System białych certyfikatów został stworzony z myślą o przedsiębiorstwach, które chcą uzyskać dodatkowe środki na realizację inwestycji modernizacyjnych służących poprawie efektywności energetycznej. Na pewno są one dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, zwłaszcza jeśli chcą oni pozyskać dodatkowe środki pieniężne na efektywność energetyczną. Białymi certyfikatami powinny zainteresować się wszystkie przedsiębiorstwa, które mają na celu zwiększenie konkurencyjności swojej oferty.

Przedsiębiorstwo nie otrzyma białego certyfikatu, jeśli jej planowane przedsięwzięcie nie zakwalifikuje się do jego uzyskania zgodnie z podstawą prawną. W sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo dostało już premię termomodernizacyjną, nie może ubiegać się o biały certyfikat. Nie można się o niego starać także wtedy, gdy jego przyznanie spowoduje, że firma przekroczy dopuszczalną wysokość pomocy publicznej, jaka jest przewidziana dla danej inwestycji.

 

Pozyskaliśmy białe certyfikaty w następujących lokalizacjach: Warszawa, Wrocław, Katowice, Kraków, Łódź, Rzeszów, Poznań, Lublin, Łomża