Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Wodór, z którego pozyskiwana jest energia, nie był dotychczas w jakkolwiek zdefiniowany w Ustawie o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw, w żaden sposób nie były także określone metody badania jego jakości. Dlatego też 23 sierpnia 2022 roku został opublikowany projekt określający to, w jaki sposób ma być badany wodór. Zawarte w nim przepisy zostaną wprowadzone natomiast od 1 stycznia 2023 roku. W związku z tym, jakie zmiany zaczną obowiązywać od nowego roku i w jakim celu zostają one wprowadzone?

W jakim celu ma zostać wprowadzone rozporządzenie?

Głównym celem projektu ustawy jest rozszerzenie zawartej w dotychczasowej ustawie definicji paliwa, dodając do niej jego nowy rodzaj, którym jest wodór. Dodatkowo dzięki wprowadzonym zmianom możliwe będzie także objęcie systemem monitorowania i kontrolowania jakości wodoru wykorzystywanego do napędzania pojazdów z systemami PEM. Dodatkowo jak można przeczytać w zaprezentowanym projekcie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie metod badania jakości wodoru przez akredytowane laboratorium Zgodnie z nowymi przepisami przez producentów wodoru będzie wystawiany certyfikat jakości w oparciu o badania jakości. W związku z tym istnieje potrzeba wskazania metod badania jakości wodoru, które będą wyznaczały odpowiednie techniki badawcze.

Jakie zmiany związane z wodorem zostaną wprowadzone od nowego roku?

Nowe przepisy związane z systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw zostaną przede wszystkim rozszerzone o definicje określającą wodór, według której jest to paliwo przeznaczone do napędu pojazdu wykorzystującego energię elektryczną wytworzoną  z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych i oznaczony kodem CN 2804 10 00. Przez co ten rodzaj paliwa zacznie w pełni podlegać kontrolom jakości, a co za tym idzie, zostanie wprowadzony zakaz magazynowania, transportowania oraz wprowadzania do obrotu wodoru na cele transportowe, który nie będzie spełniał określonych wymogów jakościowych. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami: Dozwolone jest wytwarzanie paliw niespełniających wymagań jakościowych, określonych dla danego paliwa, pod warunkiem że paliwa te przeznaczone są na eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową oraz spełniają wymagania jakościowe obowiązujące w państwie, do którego są eksportowane lub dostarczane wewnątrzwspólnotowo.

Treść całego projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie metod badania jakości wodoru przez akredytowane laboratorium opublikowana została natomiast na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego.

Jak często trzeba będzie badać wodór?

Zgodnie z przepisami, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2023 roku, badanie jakości wodoru w sposób przepływowy podczas przeprowadzania procesu jego wytwarzania musi być możliwe stale. Ponadto nie rzadziej niż raz na miesiąc próbka wodoru będzie musiała być poddana badaniom w akredytowanych laboratoriach. Jej pobraniami mają zajmować się pracownicy tego typu placówek. Obowiązkowi temu będą podlegali wszyscy przedsiębiorcy wytwarzający wodór. Dodatkowo zostaną oni również zobowiązani do wystawiania certyfikatów jakości wodoru dla każdego podmiotu, który go kupi na cele transportowe. Tego typu certyfikat będzie musiał zawierać:

 • oznaczenie firmy wystawiającej go wraz z jej adresem siedziby i numerem NIP,
 • indywidualnie nadany numer,
 • wskazanie ilości wodoru, którego dotyczy dokument,
 • wskazanie daty wytworzenia wodoru objętego certyfikatem,
 • nazwę akredytowanego laboratorium badającego paliwo,
 • oświadczenie przedsiębiorcy wystawiającego certyfikat jakości wodoru o wskazanej w ustawie treści,
 • datę i miejsce wystawienia certyfikatu.

Wszelkie metody badawcze, jakim ma być poddawany wodór, które wskazane są w rozporządzeniu, zostały opracowane natomiast na podstawie wytycznych do kontroli jakości wodoru oraz skroplonego gazu ziemnego (LNG) stosowanego do napędu pojazdów samochodowych, sporządzonych przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. W dokumencie tym zawarte są bowiem wszelkie wymagania jakościowe, jakie powinien spełniać ten rodzaj paliwa stosowany w pojazdach z systemami PEM. Opis metod badawczych znaleźć można natomiast między innymi w normach:

 • ASTM D7941,
 • ASTM D7649,
 • ASTM D7653,
 • JIS B 7956,
 • ASTM D7892,
 • ASTM D7607.

Zapisz się do newslettera