Zaznacz stronę
Zadzwoń +48 500 18 18 11

Blog

Raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju nabiera tempa – unijne instytucje obligują przedsiębiorców do raportowania danych niefinansowych, szczególnie tych dotyczących śladu węglowego.

Czym jest ślad węglowy?

Ślad węglowy to wskaźnik ilości gazów cieplarnianych emitowanych przez daną instytucję, produkt lub osobę w określonym czasie. Wyrażony jest w ekwiwalentach dwutlenku węgla (CO2e).

Ślad węglowy oblicza się zgodnie ze standardem Green House Gas Protocol, ustanowionym ponad 20 lat temu przez World Resource Institute. Nie udało się jednak ostatecznie i jednoznacznie unormować metodyki wyliczeń w skali globalnej.

Co czeka polskie przedsiębiorstwa?

16 grudnia 2022 r. w Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana dyrektywa ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. CSRD).

 • Zgodnie z nią wszystkie duże jednostki oraz małe i średnie spółki giełdowe będą przedstawiać w swoim sprawozdaniu z działalności informacje na temat: kwestii środowiskowych, społecznych i praw człowieka oraz ładu korporacyjnego.
 • Informacje te będą raportowane według wspólnych europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. ESRS).
 • Dla małych i średnich spółek giełdowych zostaną opracowane uproszczone ESRS.

W pierwszej kolejności informacje przedstawią po raz pierwszy (za rok obrotowy 2024) największe podmioty, które już obecnie raportują tzw. informacje niefinansowe na podstawie ustawy o rachunkowości. Są to duże jednostki zainteresowania publicznego, których liczba pracowników przekracza 500 osób. Rok później pierwsze raporty przedstawią pozostałe duże jednostki. Małe i średnie spółki giełdowe złożą po raz pierwszy raporty za rok obrotowy 2026.

Dzięki wprowadzonemu raportowaniu zainteresowani otrzymają szerszy dostęp do porównywalnych, wiarygodnych, wysokiej jakości danych na temat zrównoważonego rozwoju. Dla samych jednostek raportujących jest to szansa na pokazanie – poprzez możliwość przedstawienia swoich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju – że są społecznie odpowiedzialne. Dzięki temu będzie im także łatwiej uzyskać dostęp do kapitału na dalszy rozwój.

CSRD będzie teraz musiała zostać implementowana do polskiego prawa. Polska, tak jak pozostałe państwa członkowskie UE ma na to 18 miesięcy.

Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESSZR)

W dniu 31 lipca 2023 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie delegowane przyjmujące Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESSZR). Jest to pierwszy zestaw 12 uniwersalnych standardów, na który składają się:

 • 2 standardy przekrojowe – ESSZR 1 „Wymogi ogólne” oraz ESSZR 2 „Ujawnienia ogólne”, oraz
 • 10 standardów tematycznych obejmujących:
  • 5 standardów dotyczących kwestii środowiskowych:
   • Ś1 „Zmiana klimatu”,
   • Ś2 „Zanieczyszczenia”,
   • Ś3 „Woda i zasoby morskie”,
   • Ś4 „Bioróżnorodność i ekosystemy”,
   • Ś5 „Wykorzystanie zasobów i gospodarka obiegu zamkniętego”,
  • 4 standardy dotyczące kwestii społecznych:
   • S1 „Kadra pracownicza”,
   • S2 „Pracownicy w łańcuchu wartości”,
   • S3 „Społeczności dotknięte”,
   • S4 „Konsumenci i użytkownicy końcowi”, oraz
  • 1 standard dotyczący kwestii zarządczych – Z1 „Postępowanie w biznesie”.

Standardy te zostaną zastosowane przez pierwszą grupę jednostek (największe jednostki zainteresowania publicznego obecnie raportujące informacje niefinansowe) już do sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za 2024 r.

Obowiązek stosowania standardów wynika z dyrektywy 2022/2464 w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Rozporządzenie Komisji Europejskiej wejdzie w życie wraz z jego oficjalną publikacją, na którą jeszcze oczekuje.

Zapraszamy do kontaktu!

Chętnie doradzimy Twojej firmie w w zakresie: kalkulacji i redukcji śladu węglowego, zakupu energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii (OZE), uzyskania finansowania projektów związanych z efektywnością energetyczną!

Zapraszamy do kontaktu e-mail: info@hnl.pl, a także na nasze media społecznościowe https://www.facebook.com/heatnotlost oraz https://www.linkedin.com/company/heat-not-lost/

Zapisz się do newslettera