Obowiązek oszczędności energii

Realizacja obowiązku oszczędności energii

Świadczymy usługi doradcze dotyczące realizacji obowiązku oszczędności 1,5% energii w zakresie przygotowania planu wykonania obowiązku kupna, sprzedaży oraz umarzania świadectw efektywności energetycznej, rejestracji i prowadzenia kont na Towarowej Giełdzie Energii.


Od 1 października 2016 r. obowiązują przepisy przygotowane przez Ministerstwo Energii - ustawa o efektywności energetycznej (przygotowana dnia 20 maja 2016 r.) W dokumencie wprowadzono istotne zmiany dla przedsiębiorstw energetycznych, dużych przedsięborstw (i administracji publicznej). Tym samym polskie prawo dostosowało się do wymagań Unii Europejskiej.


Wspomniana ustawa wyznaczyła zasady, na jakich należy realizować obowiązek oszczędności energii przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz przeprowadzać audyt energetyczny przedsiębiorstw. Ustawa o efektywności energetycznej określa nowe prawo, które między innymi:


 • - wprowadza obowiązek przeprowadzania audytu energetycznego (duże przedsiębiorstwa)
 • - wprowadza zmiany w systemie białych certyfikatów
 • - znosi konieczność organizacji przetargu organizowanego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na świadectwa efektywności energetycznej

Na mocy opisanej powyżej ustawy, przedsiębiorstwa energetyczne, które wykonują działalność w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, ciepła oraz gazu ziemnego, są zobowiązane do uzyskiwania oszczędności. W tym również poprawę efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego. Wynikiem ma być oszczędność energetyczna w wysokości 1,5% sprzedaży ciepła, energii elektrycznej lub gazu w skali roku. Przedsiębiorstwa mogą też uzyskać i przedstawić prezesowi URE świadectwa efektywności energetycznej, które muszą być wcześniej potwierdzone audytem efektywności energetycznej.
Jak pomagamy uzyskać białe certyfikaty?

Najpierw przeprowadzamy audyt efektywności energetycznej. Potem przygotowujemy niezbędną dokumentację. Następnie składamy wniosek do URE. Białe certyfikaty można uzyskać na przedsięwzięcia jedynie planowane, aby spełnić kryterium ”efektu zachęty”. Nie można uzyskać białych certyfikatów na przedsięwzięcia już zrealizowane. Dlatego też dopiero po złożeniu wniosku można podpisać umowę z wykonawcą na realizację inwestycji. Po złożeniu wniosku współpracujemy i składamy niezbędne wyjaśnienia do URE. Informujemy o zakończeniu i realizacji przedsięwzięcia, a na końcu zajmujemy się audytem powykonawczym i sprzedażą białych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii. Pozyskujemy białe certyfikaty kompleksowo od przygotowania wniosku aż po ich sprzedaż


Oprócz tego, że wykonujemy audyt energetyczny, przeprowadzamy analizę efektywności energetycznej wybranych obiektów, instalacji i urządzeń energetycznych. Określamy, gdzie powstają straty. Na tej podstawie proponujemy skuteczne działania inwestycyjne, które mają służyć poprawie efektywności energetycznej. Przedstawiamy także szacowane oszczędności i okres zwrotu z inwestycji (SPBT - Simple Payback Time).
Co jeszcze robimy?

Chcemy pomóc lepiej wykorzystywać odnawialne źródła energii (OZE), jakimi są energia słoneczna, energia wiatru, energia geotermalna, biomasa i biogaz. Kompleksowo pozyskujemy finansowanie oraz wszystkie rodzaje wsparć dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji, oraz przygotowujemy koncepcje:


 • - modernizacji urządzeń i instalacji grzewczych
 • - modernizacji i wymiany oświetleń fabryk
 • - montowania instalacji fotowoltaicznych
 • - zastosowania spalania gazu w atmosferze tlenowej
 • - zastosowania układu kogeneracyjnego, czyli optymalnie wykorzystującego paliwa (w elektrociepłowniach zawodowych, przemysłowych)
 • - uszczelnienia instalacji sprężonego ciepła
 • - odzysku ciepła z pieca hutniczego
 • - odzysku ciepła ze sprężarek
 • - instalacji pomp ciepła
 • - izolacji rurociągów
 • - wymiany oświetlenia


 • Jaki jest nasz cel?

  Zgodnie z unijnym prawem do 2020 roku przewidujemy ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% oraz zwiększenie energii pochodzącej z OZE o 20%. Zakładamy, że na tym samym poziomie ukształtuje się poprawa efektywności energetycznej. Z kolei w 2030 roku pragniemy przyczynić się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 40%, zwiększenia energii pochodzącej z OZE o 27%, poprawy efektywności energetycznej o 27-30%. Natomiast w 2050 roku mamy w perspektywie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 80-95% w stosunku do roku 1990.


  O efektywnym systemie ciepłowniczym mówimy wtedy, kiedy 75% ciepła pochodzi z kogeneracji lub 50% z OZE albo z ciepła odpadowego. Alternatywą jest gdy ciepło w 50% pochodzi z kogeneracji i OZE.


Umarzanie świadectw efektywności energetycznej