Obowiązek oszczędności energii

Realizacja obowiązku oszczędności energii

Świadczymy usługi doradcze dotyczące realizacji obowiązku oszczędności 1,5% energii w zakresie przygotowania planu wykonania obowiązku kupna, sprzedaży oraz umarzania świadectw efektywności energetycznej, rejestracji i prowadzenia kont na Towarowej Giełdzie Energii.


Od 1 października 2016 r. obowiązują przepisy przygotowane przez Ministerstwo Energii - ustawa o efektywności energetycznej (przygotowana dnia 20 maja 2016 r.) W dokumencie wprowadzono istotne zmiany dla przedsiębiorstw energetycznych, dużych przedsięborstw (i administracji publicznej). Tym samym polskie prawo dostosowało się do wymagań Unii Europejskiej.


Wspomniana ustawa wyznaczyła zasady, na jakich należy realizować obowiązek oszczędności energii przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz przeprowadzać audyt energetyczny przedsiębiorstw. Ustawa o efektywności energetycznej określa nowe prawo, które między innymi:


 • - wprowadza obowiązek przeprowadzania audytu energetycznego (duże przedsiębiorstwa)
 • - wprowadza zmiany w systemie białych certyfikatów
 • - znosi konieczność organizacji przetargu organizowanego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na świadectwa efektywności energetycznej

Na mocy opisanej powyżej ustawy, przedsiębiorstwa energetyczne, które wykonują działalność w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, ciepła oraz gazu ziemnego, są zobowiązane do uzyskiwania oszczędności. W tym również poprawę efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego. Wynikiem ma być oszczędność energetyczna w wysokości 1,5% sprzedaży ciepła, energii elektrycznej lub gazu w skali roku. Przedsiębiorstwa mogą też uzyskać i przedstawić prezesowi URE świadectwa efektywności energetycznej, które muszą być wcześniej potwierdzone audytem efektywności energetycznej.




Jak pomagamy uzyskać białe certyfikaty?

Najpierw przeprowadzamy audyt efektywności energetycznej. Potem przygotowujemy niezbędną dokumentację. Następnie składamy wniosek do URE. Białe certyfikaty można uzyskać na przedsięwzięcia jedynie planowane, aby spełnić kryterium ”efektu zachęty”. Nie można uzyskać białych certyfikatów na przedsięwzięcia już zrealizowane. Dlatego też dopiero po złożeniu wniosku można podpisać umowę z wykonawcą na realizację inwestycji. Po złożeniu wniosku współpracujemy i składamy niezbędne wyjaśnienia do URE. Informujemy o zakończeniu i realizacji przedsięwzięcia, a na końcu zajmujemy się audytem powykonawczym i sprzedażą białych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii. Pozyskujemy białe certyfikaty kompleksowo od przygotowania wniosku aż po ich sprzedaż


Oprócz tego, że wykonujemy audyt energetyczny, przeprowadzamy analizę efektywności energetycznej wybranych obiektów, instalacji i urządzeń energetycznych. Określamy, gdzie powstają straty. Na tej podstawie proponujemy skuteczne działania inwestycyjne, które mają służyć poprawie efektywności energetycznej. Przedstawiamy także szacowane oszczędności i okres zwrotu z inwestycji (SPBT - Simple Payback Time).




Co jeszcze robimy?

Chcemy pomóc lepiej wykorzystywać odnawialne źródła energii (OZE), jakimi są energia słoneczna, energia wiatru, energia geotermalna, biomasa i biogaz. Kompleksowo pozyskujemy finansowanie oraz wszystkie rodzaje wsparć dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji, oraz przygotowujemy koncepcje:


 • - modernizacji urządzeń i instalacji grzewczych
 • - modernizacji i wymiany oświetleń fabryk
 • - montowania instalacji fotowoltaicznych
 • - zastosowania spalania gazu w atmosferze tlenowej
 • - zastosowania układu kogeneracyjnego, czyli optymalnie wykorzystującego paliwa (w elektrociepłowniach zawodowych, przemysłowych)
 • - uszczelnienia instalacji sprężonego ciepła
 • - odzysku ciepła z pieca hutniczego
 • - odzysku ciepła ze sprężarek
 • - instalacji pomp ciepła
 • - izolacji rurociągów
 • - wymiany oświetlenia


 • Jaki jest nasz cel?

  Zgodnie z unijnym prawem do 2020 roku przewidujemy ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% oraz zwiększenie energii pochodzącej z OZE o 20%. Zakładamy, że na tym samym poziomie ukształtuje się poprawa efektywności energetycznej. Z kolei w 2030 roku pragniemy przyczynić się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 40%, zwiększenia energii pochodzącej z OZE o 27%, poprawy efektywności energetycznej o 27-30%. Natomiast w 2050 roku mamy w perspektywie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 80-95% w stosunku do roku 1990.


  O efektywnym systemie ciepłowniczym mówimy wtedy, kiedy 75% ciepła pochodzi z kogeneracji lub 50% z OZE albo z ciepła odpadowego. Alternatywą jest gdy ciepło w 50% pochodzi z kogeneracji i OZE.


Umarzanie świadectw efektywności energetycznej



REALIZACJA OBOWIĄZKU OSZCZĘDNOŚCI ENERGETYCZNEJ



Polski ustawodawca przewidział w prawie szereg obowiązków związanych z koniecznością optymalizacji pracy związanych z oszczędzaniem energii, które objawiają się między innymi poprzez przeprowadzanie audytów efektywności energetycznej. Ma to na celu dostosowanie się do prawa unijnego, które zakłada regularną redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększanie uzyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Aktualne przepisy obowiązują od 2016 roku i są zawarte w odpowiedniej ustawie. Ustawodawca przewiduje inne obowiązki dla największych podmiotów, a inne dla średnich i małych firm. W naszym zakresie oferujemy usługi z zakresu doradztwa w procesie dostosowywania przedsiębiorstwa do bieżących wymagań prawnych.


Skąd wzięła się podstawa prawna dla przepisów o efektywności energetycznej?



Zakres obowiązków przedsiębiorców reguluje Ustawa o efektywności energetycznej, która weszła w życie w 2016 roku. Powstała ona na bazie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i dostosowuje polskie prawo do wymagań unijnych, tym samym nakładając na polskie podmioty szereg nowych obowiązków. Przede wszystkim zmieniają się nieco procedury i schematy, jakim polskie firmy mają podlegać. Przede wszystkim Ustawa o efektywności energetycznej nakłada obowiązek przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej, który ma na celu uzyskanie białego certyfikatu. Duże podmioty podlegają jednak także obowiązkowi przeprowadzenia audytu energetycznego (przedsiębiorstw), co bazuje na nieco innych przepisach prawnych. W ramach naszej działalności zapewniamy kompleksową usługę w ramach powyższych zagadnień. Realizujemy audyty na podstawie wymagań polskiego i unijnego prawa, którego efektem są raporty w pełni zgodne z normami określonymi w Ustawie. Pozwala to przedsiębiorcom wdrożyć działania optymalizacyjne, które finalnie mają doprowadzić do poczynienia oszczędności energetycznych, a także sprostać wymaganiom urzędów.


Jakie obowiązki na firmy nakłada Ustawa o efektywności energetycznej?



Zakres obowiązków przedsiębiorców reguluje Ustawa o efektywności energetycznej, która weszła w życie w 2016 roku. Powstała ona na bazie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i dostosowuje polskie prawo do wymagań unijnych, tym samym nakładając na polskie podmioty szereg nowych obowiązków. Przede wszystkim zmieniają się nieco procedury i schematy, jakim polskie firmy mają podlegać. Przede wszystkim Ustawa o efektywności energetycznej nakłada obowiązek przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej, który ma na celu uzyskanie białego certyfikatu. Duże podmioty podlegają jednak także obowiązkowi przeprowadzenia audytu energetycznego (przedsiębiorstw), co bazuje na nieco innych przepisach prawnych. W ramach naszej działalności zapewniamy kompleksową usługę w ramach powyższych zagadnień. Realizujemy audyty na podstawie wymagań polskiego i unijnego prawa, którego efektem są raporty w pełni zgodne z normami określonymi w Ustawie. Pozwala to przedsiębiorcom wdrożyć działania optymalizacyjne, które finalnie mają doprowadzić do poczynienia oszczędności energetycznych, a także sprostać wymaganiom urzędów.


Kto nie ma obowiązku przeprowadzania audytu energetycznego?



Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest określony w Ustawie o swobodzie gospodarczej i w niej należy szukać informacji, na bazie których określi się, czy dana firma podlega pod obowiązek. Wedle powyższej ustawy oraz Ustawy o efektywności energetycznej pod obowiązek ten nie podlegają podmioty, takie jak:


 • - zatrudniające mniej niż 250 osób (średni w skali roku),
 • - osiągające obroty na poziomie niższym niż 50 mln euro (liczone w złotówkach według średniego kursu), a przy tym suma aktywów bilansu na koniec roku ma być poniżej 43 mln euro (lub równowartości w złotówkach). Obroty liczone są w skali roku.

Jak widać, ten obowiązek dotyczy jedynie największych firm na rynku. Wyjątkiem są jednak firmy, które mają wdrożony system zarządzania energią definiowany przez Polską Normę lub system zarządzania środowiskowego, jeżeli w ramach tego systemu już przeprowadzono audyt energetyczny. Ustawodawca przewidział obowiązek przeprowadzania audytów co cztery lata. W ramach naszej współpracy jesteśmy w stanie w stu procentach dopasować przedsiębiorstwo do wymagań prawa tak, by nie narażać się na konsekwencje związane z niewywiązaniem się z obowiązków zawartych w Ustawie.

Co grozi za niewywiązanie się z obowiązków Ustawy o efektywności energetycznej?


Konsekwencje zaniechania działań mających na celu wywiązanie się z powyższych obowiązków mogą być bardzo dotkliwe i zagrozić funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Całkowite zrezygnowanie z przeprowadzenia audytu może poskutkować karą finansową. Wymierza ją prezes Urzędu Regulacji Energetyki i wynosi ona nawet do 5% przychodu przedsiębiorstwa. Kara jest liczona od przychodów z poprzedniego roku podatkowego.