Efektywność energetyczna


Ustawa o efektywności energetycznej...

z dnia 20 maja 2016 roku nakazuje przedsiębiorstwom wykonanie w przeciągu roku od jej wejścia w życie audytu energetycznego. Audyt powinien zostać przeprowadzony na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc. Audyt ma służyć określeniu możliwości poprawy efektywności energetycznej. Realizacja przedsięwzięcia poprawiającego efektywność energetyczną ma na uwadze ograniczenie kosztów energii oraz zmniejszenie emisji CO2 i innych substancji szkodliwych do atmosfery. Nowa ustawa zmienia również zasady oszczędności energii dla przedsiębiorstw energetycznych oraz system pozyskiwania i rozliczania świadectw efektywności energetycznej.


 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o

  20%

 • Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych o

  20%

 • Poprawa efektywności energetycznej o

  20%

EFETYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, a ochrona środowiska

Mniejsze straty ciepła
Lepsze wykorzystanie mocy
Mniejsza emisja zanieczyszczeń
Mniejsza ilość spalonego paliwa
Przeciwdziała zmianom klimatycznym
 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o

  40%

 • Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych o

  27%

 • Poprawa efektywności energetycznej o

  27-30%


Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

 • Izolacje instalacji przemysłowych

 • Przebudowa lub remont budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi

 • Stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji

 • Modernizacja lub wymiana oświetlenia

 • Modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji wykorzystanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych

 • Stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych

 • Modernizacja lub wymiana lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła

 • Odzyskanie energii w tym odzyskanie energii w procesach przemysłowych

 • Ograniczenie strat związanych z poborem energii biernej

 • Ograniczanie strat sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego

 • Ograniczanie strat na transformacji

 • Ograniczanie strat w sieciach ciepłowniczych

 • Ograniczanie strat związanych z zasilaniem urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych

 • Stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej w instalacjach OZE

efektywność energetyczna