Blog

Program WSPARCIE DLA PRZEMYSŁU ENERGOCHŁONNEO – dla kogo?

Dnia 4.11.2022 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Wsparcie dla przemysłu energochłonnego” organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program jest skierowany do przedsiębiorców posiadających tytuł prawny do instalacji energochłonnej, wynikający z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu, który nie został postawiony w stan likwidacji lub wobec którego nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe.

 

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ

 1. Dekarbonizacja przemysłu energochłonnego poprzez realizację niskoemisyjnych technologii wytwarzania produktów. Do wsparcia kwalifikują się przedsięwzięcia mające na celu przekształcenie procesów technologicznych, a także jednostek wytwórczych w oparciu o niskoemisyjne źródła energii.

 

 1. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej”, z wyłączeniem przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz z wyłączeniem pkt 3. ppkt 5 i 6 załącznika do ww. obwieszczenia.

 

 1. Działania polegające na zmniejszeniu zużycia zasobów surowców pierwotnych wykorzystywanych do produkcji, poprawiające gospodarowanie zasobami.

 

 1. Przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych z odnawialnych źródeł energii wraz z magazynem energii, bądź podłączeniem ich do sieci zakładowej i/lub dystrybucyjnej/przesyłowej.

FORMY I WARUNKI UDZIELENIA DOFINANSOWANIA

 1. Dofinansowanie można uzyskać w formie POŻYCZKI – do 100% kosztów kwalifikowalnych;
 2. Warunki dofinansowania:
 • kwota pożyczki od 5 mln do 300 mln zł dla przedsięwzięć określonych w tabeli poniżej
 • od 5 mln do 2 000 mln zł dla przedsięwzięć określonych w tabeli poniżej
 • premia: do 40% wypłaconej kwoty pożyczki
 • Okres karencji: 18 miesięcy
 • Okres finansowania: 20 lat
 • Oprocentowanie pożyczki:
  • na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M, nie mniej niż 1,5 % w skali roku;
  • na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych;
  • dla Wnioskodawcy będącego spółką nowoutworzoną lub specjalnego przeznaczenia, dla której nie można określić ratingu na podstawie danych finansowych dotyczących jej dotychczasowej działalności, może być zastosowane oprocentowanie wynikające z ratingu, o którym mowa w Komunikacie, o jedną kategorię niższego od kategorii ratingu właściwego dla podmiotu dominującego, o ile podmiot dominujący wobec Wnioskodawcy udziela pełnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji spłaty pożyczki;
  • w sytuacji gdy Wnioskodawca jest spółką nowoutworzoną lub specjalnego przeznaczenia, utworzoną przez kilka podmiotów, wówczas rating dla Wnioskodawcy może być ustalony na poziomie o jedną kategorię niżej od zaokrąglonej w dół średniej ważonej punktów ratingu uzyskanych przez poszczególnych wspólników, o ile wspólnicy łącznie udzielają pełnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji spłaty pożyczki.

Wnioski należy składać w terminie 04.11.2022 r. – 22.12.2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Więcej informacji o programie priorytetowym Wsparcie dla przemysłu energochłonnego znajdą Państwo na stronie.

Zapisz się do newslettera