Blog

Nabór wniosków rozpoczął się 20.07.2021 r. i potrwa do 20.12.2021 r., lub do wyczerpania alokacji środków. Można wnioskować o dotację na przedsięwzięcia polegającej na zakupie i montażu m.in. biogazownia rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego.

Celem programu AGROENERGIA 2021 jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. O dotację mogą się ubiegać:

– osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne

– osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z

Dofinansowanie będzie udzielone w formie dotacji i pożyczki.Intensywność dofinansowania w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych natomiast w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.

Oprocentowanie pożyczki na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat liczonych od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki. Przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych, nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Pożyczka nie ulega umorzeniu. W przypadku wnioskowania o dofinansowanie w formie dotacji, złożenie wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki nie jest obligatoryjne.

Oferujemy Państwu pomoc w pozyskaniu finansowania m.in. budowy biogazowni wraz z jednostką kogeneracji.

Zapraszamy do kontaktu z nami: info@hnl.pl    500 18 18 11