Blog

Tylko do 30 czerwca 2021 r. można zrealizować obowiązek nałożony Ustawą o efektywności energetycznej przez umorzenie tzw. „przetargowych” świadectw efektywności energetycznej.

System oparty na świadectwach efektywności energetycznej (białe certyfikaty) (funkcjonujący na podstawie ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku) jest w Polsce jednym z głównych narzędzi mających na celu redukcję zużycia energii. To system motywacyjny służący do wspierania inwestycji modernizacyjnych, które poprawiają efektywność energetyczną.

Białe certyfikaty PMEF tracą ważność 1 lipca 2021 r.

Chodzi o tzw. świadectwa „przetargowe” (na Towarowej Giełdzie Energii – TGE określone jako instrument PMEF- Prawa Majątkowe Efektywność Energetyczna), które zostały wydane w wyniku rozstrzygnięcia przez Prezesa URE pięciu przetargów (w latach 2013 – 2017) na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności.

Ważność wydanych „przetargowych” białych certyfikatów upływa 1 lipca br. Oznacza to, że rok 2020 był ostatnim, za który można tymi świadectwami wypełnić ustawowy obowiązek.

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że aby wykorzystać te świadectwa, należy złożyć w URE odpowiedni wniosek o ich umorzenie w terminie umożliwiającym Prezesowi URE wydanie decyzji do 30 czerwca 2021 r.

Uwaga, nadanie wniosku pocztą przed 30 czerwca nie gwarantuje wydania przez Prezesa URE stosownej decyzji.

Efektywność energetyczna  – obecnie funkcjonują na rynku trzy rodzaje świadectw

Pierwszy rodzaj to świadectwa bezterminowe (instrument oznaczony na Towarowej Giełdzie Energii jako PMEF_F). Można nimi rozliczyć obowiązek w każdy wskazany w ustawie sposób, a więc m.in. do 30 czerwca trzeciego roku następującego po roku, którego dotyczy obowiązek (np. celem realizacji obowiązku za rok 2019 świadectwa te można umorzyć do 30 czerwca 2022 r.).

Kolejne to świadectwa terminowe (instrument oznaczony na TGE jako PMEF-2020). Można nimi realizować obowiązek za rok, w którym zostały wydane. Zatem w celu realizacji obowiązku za rok 2020 świadectwa oznaczone jako instrument PMEF-2020 muszą zostać umorzone przez Prezesa URE do 30 czerwca 2021 r.

Trzeci rodzaj to świadectwa terminowe tzw. „przetargowe”, które zostały wydane w wyniku rozstrzygnięcia przez Prezesa URE przetargów na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (instrument oznaczony na TGE jako PMEF). Te właśnie świadectwa tracą ważność 1 lipca 2021 r.